Аспірантура і спеціалізована вчена рада

Аспірантура ДУ "ІТПМ НАН України" проводить підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

За старою класифікацією:
  • 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» (технічні науки);
  • 05.09.05 «Теоретична електротехніка» (технічні науки).

З 2017 року згідно постанови КМ України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» підготовка ведеться в рамках співробітництва між ДУ «ІТПМ НАНУ» та Національним технічним університетом "Харківський Політехнічний Інститут" по договору про спільне виконання освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії. Виконання навчального плану здійснюється НТУ «ХПІ», а забезпечення проведення наукових досліджень згідно з індивідуальним планом наукової роботи здійснюється ДУ «ІТПМ НАНУ».

Форми навчання в аспірантурі:

  • очна (денна, вечірня);
  • заочна.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Термін навчання в аспірантурі згідно закону України «Про вищу освіту» (розділ ІІ, стаття 5 п. 6) складає 4 роки.

Вступні іспити вступники складають зі спеціальності (програма вступних іспитів затверджена вченою радою інституту), філософії та однин на вибір із іноземних мов в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, затверджених Міносвіти та науки України Особи, які склали кандидатські іспити з філософії та іноземної мови до вступу до аспірантури не складають вступні іспити з вищезазначених дисциплін.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією НТУ «ХПІ» при наявності наукового керівника від ДУ «ІТПМ НАНУ» після розгляду представленого пакету документів.

З порядком прийому до аспірантури можна ознайомитись на офіційному сайті Відділу Аспірантури НТУ «ХПІ».

Спеціалізовані вчені ради

ДУ «ІТПМ НАНУ» спільно з НТУ «ХПІ» створили, що діють на базі НТУ «ХПІ», дві спеціалізовані вчені ради: Д 64.050.17 та Д 64.050.04 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора та кандидата технічних наук за спеціальностями 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» та 05.09.05 «Теоретична електротехніка».