Досягнення і розробки

В інституті cформовані та діють дві наукові школи: «Магнетизм технічних об'єктів» під керівництвом чл.-кор. НАН України Розова В.Ю. і «Багатоканальні системи управління підвищеної точності» під керівництвом д.т.н. Кузнецова Б.І.

Розроблені в інституті теоретичні основи просторового гармонічного аналізу зовнішнього магнітного поля технічних об’єктів та методи і засоби інтегральних перетворень їх магнітних сигнатур відповідають світовому рівню і дозволяють істотно підвищити точність моделювання тривимірного магнітного поля технічних об’єктів та якість технологій визначення їх магнітних параметрів.

Інститут також досяг успіхів у розвитку теорії автоматичного управління зовнішнім магнітним полем технічних об’єктів в замкненій і розімкненій структурах, що дозволяє підвищити ефективність магнітного захисту автономних об’єктів, точність магнітних систем управління орбітальними космічними апаратами.

Фахівцями інститута запропоновано новий метод двохімпульсного статичного локального розмагнічування феромагнітних об’єктів та створено наукові основи промислової технології розмагнічування зварювальних стиків на об’єктах, яка дозволяє істотно поліпшити якість електрозварювання постійним струмом за рахунок виключення явища «магнітного дуття дуги».

Серед найбільш важливих прикладних результатів світового рівня можна відзначити створення та впровадження на унікальному Магнітодинамічному комплексі ДУ "ІТПМ НАН України" промислової технології забезпечення та високоточного вимірювання магнітних характеристик космічних апаратів виробництва ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова». Розроблена технологія стала складовою частиною технології створення вітчизняних космічних апаратів і дозволила забезпечити якісне магнітне управління космічними апаратами типів «Мікросупутник» (2003 р.), «EgiptSat-1» (2007 р.), «Січ-2» (2011 р), що виведені на навколоземну орбіту.

Практичним результатом діяльності наукової школи «магнетизм технічних об’єктів» стала також розроблена та впроваджена на магістральних трубопроводах України, Росії, Казахстану промислова технологія локального розмагнічування зварювальних стиків труб великого діаметру, що дозволяє істотно підвищити якість електрозварювання при ремонтних роботах за рахунок виключення явища магнітного дуття дуги.

Розроблено новий магнітометричний метод контролю якості роторів асинхронних двигунів, що заснований на просторовому гармонічному аналізі зовнішнього магнітного поля збудженого ротора й забезпечує ефективний контроль якості заливки кліток роторів при масовому виробництві.

Важливе значення мають розроблені в інституті методи та засоби визначення і нормалізації біоактивних складових техногенного гіпогеомагнітного поля та магнітного поля промислової частоти у житлових приміщеннях і на робочих місцях об’єктів електроенергетики.

Завдяки одержаним науковим результатам здійснено та впроваджено в різних галузях України (у суднобудуванні, космічній галузі, паливно-енергетичному комплексі, машинобудуванні, енергетиці, охороні здоров’я) ряд важливих та актуальних розробок, серед яких можна відзначити:

  • технології забезпечення заданих магнітних характеристик та «магнітної чистоти» вітчизняних космічних апаратів (ДКБ «Південне», Дніпропетровськ; Магнітодинамічний комплекс ДУ "ІТПМ НАН України", Харків; ВАТ «Науково-дослідний інститут радіовимірювань», Харків; НВО «Хартрон-КОНСАТ», Запоріжжя; Державне науково-дослідне підприємство «КОНЕКС», Львів; Казенне підприємство «ЦКБ «Арсенал», Київ);
  • комплекс магнітного захисту кораблів протимінної оборони (ЦКБ «Ленінська кузня», Київ);
  • методи визначення магнітних параметрів об’єктів бронетехніки та концепція побудови систем їх електромагнітного захисту (ХКБМ ім. О.О.Морозова, Харків);
  • технологія розмагнічування зварювальних стиків труб магістральних трубопроводів (НАК «Нафтогаз України»);
  • установка для технологічного контролю якості заливки короткозамкнених роторів асинхронних двигунів за параметрами їх зовнішнього магнітного поля (завод «Електроважмаш», Харків);
  • методи і методики визначення шкідливих для людини техногенних спотворень геомагнітного поля, принципи їх нормування та контролю (ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»), використані при розробці вітчизняних санітарних норм щодо захисту населення від електромагнітних випромінювань;
  • магнітовимірювальні, намагнічувальні та розмагнічувальні системи для просторово-часового гармонічного аналізу магнітного поля технічних об’єктів (Магнітодинамічний комплекс ДУ "ІТПМ НАН України", Харків).
  • методика визначення шкідливих для людини техногенних спотворень геомагнітного поля, що використовується в ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України" і міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги № 4 ім. проф. А.І. Мещанінова;
  • верифікована методика розрахунку електричного та магнітного полів ліній електропередавання (нова редакція СОУ-Н ЕЕ 20.179:2008);
  • методика проектування екологічно безпечних кабельних ліній напругою до 330 кВ (нова редакція СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011).